Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży OWS mają zastosowanie do umów sprzedaży produktów i usług zwanych dalej Zleceniami, zawieranych przez Transbet Betoniarnie Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Topolowej 5 w Przemyślu zwaną dalej Dostawcą.

2. OWS stanowią integralną część Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Dostawcą a jego klientem, zwanym w dalszej części OWS Odbiorcą.

3. Przedmiotem niniejszych OWS jest określenie szczegółowych zasad sprzedaży produktów będących w ofercie handlowej Dostawcy.

§ 2 Zamówienie

1. Sprzedaż produktu następuje na podstawie zamówienia złożonego Dostawcy przez Odbiorcę.

2. Odbiorca składa zamówienie w formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej na adres Dostawcy lub inny adres wskazany przez Dostawcę.

3. Zamówienie składane przez Odbiorcę winno zawierać następujące informacje:

a) dokładny opis zamawianego produktu – nazwę, klasę wytrzymałości betonu, klasę ekspozycji, klasę konsystencji mieszanki betonowej, rodzaj dostawy i rozładunku, asortyment i zamawianą ilość produktu, dokumenty odniesienia (normy, specyfikacje itp.). W przypadku konieczności spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących produktu, Odbiorca zobowiązany jest skontaktować się z Dostawcą  w celu zapoznania się i zatwierdzenia receptury wraz z zastosowanymi surowcami, nie później niż 48 godzin przed planowaną dostawą. Odbiorca akceptując przedstawioną recepturę mieszanki betonowej potwierdza, że jest ona nadrzędna w stosunku  do Specyfikacji Technicznej i innych dokumentów obowiązujących na danym kontrakcie.
b) termin dostawy i miejsce dostawy
c) sposób odbioru produktu – w przypadku nieokreślenia przez Odbiorcę sposobu odbioru produktu Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę na zasadach określonych w § 3 OWS,
d) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odebrania i pokwitowania odbioru produktu.

4. Za konsekwencje wynikające z dostarczenia Dostawcy niewłaściwych lub niepełnych danych objętych zamówieniem a opisanych w § 2 ust. 3 OWS odpowiedzialny jest Odbiorca.

5. Odbiorca dokona zamówienia dostawy produktu na miejsce dostawy:

a) do 50 m3 – najpóźniej do godz. 13:00 dnia poprzedniego,
b) powyżej 50 m3 z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem,
c) dla usług pompowania z wyprzedzeniem min. 48 godzin.

§ 3 Dostawa

1. Produkty będące w ofercie handlowej Dostawcy są dostępne do odbioru przez Odbiorcę w punktach odbioru, otwartych w dniach i godzinach odpowiednich dla poszczególnych zakładów Dostawcy.

2. Ryzyko pogorszenia jakości produktu przechodzi na Odbiorcę po odbiorze produktu tj. z chwilą załadunku produktu na jego środek transportu. Podczas dostawy produktu do miejsca przeznaczenia transportem Dostawcy, ryzyko to przechodzi na Odbiorcę w momencie  odbioru produktu w miejscu dostawy określonym w zamówieniu.

3. Odbiorca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymanej dostawy produktu czytelnym podpisem na dowodzie dostawy oraz dokumencie WZ.

4. Odmowa odebrania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku zapłaty na rzecz Dostawcy kwoty równej poniesionym przez Dostawcę kosztom.

5. Odbiorca zobowiązuje się do zapewnienia utwardzonej drogi dojazdowej, zdatnej do przejazdu pojazdów ciężarowych. Konieczne oznakowania, ewentualne zamknięcia ulic i chodników a także usunięcie zanieczyszczeń powstałych w wyniku dostaw należą do Odbiorcy. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, Dostawca może odmówić dostawy lub obciążyć finansowo Odbiorcę za skutki dostaw w pogorszonych warunkach.

6. Rozładunek pojazdu musi odbywać się niezwłocznie po jego przyjeździe w sposób bezpieczny, w umówione miejsce. Jeżeli Odbiorca prowadzi działalność gospodarczą, to osoby podpisujące dowód dostawy uznane są jako upoważnione do odbioru produktu i do potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem pod względem jakości i ilości.

7. Jeżeli niezawinione przez Dostawcę okoliczności utrudniają lub/i opóźniają wykonanie przyjętych zamówień, wówczas Dostawca jest uprawniony do poinformowania o tym fakcie Odbiorcę i zaproponowania mu nowego terminu dostawy.

§ 4 Gwarancja jakości sprzedawanych produktów i zakres odpowiedzialności Dostawcy

1. Dostawca zapewnia, że produkty oferowane według wykazu gatunków, są wytwarzane zgodnie z normami wyspecyfikowanymi w zamówieniu i dostarczane do miejsca odbioru przez Odbiorcę w stanie kompletnym i nienaruszonym.

2. Produkcja mieszanek betonowych oparta jest na materiałach zgodnych z aktualnymi normami:

a) Cementy – PN-EN 197-1, PN-B-19707
b) Popiół lotny do betonu – PN-EN 450-1
c) Kruszywa – PN-EN 12620 (w przypadku produkcji betonów posadzkowych, stosowane jest kruszywo zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku G.4)
d) Domieszki chemiczne – PN-EN 934-2
e) Woda – PN-EN 1008

3. Gwarancja obejmuje tylko te cechy produktu, które są deklarowane przez Dostawcę i wymienione na dokumencie dostawy WZ.

4. Gwarancji nie podlegają żadne dodatkowe parametry i wymogi, które nie zostały przedstawione pisemnie Dostawcy przed dokonaniem dostawy.

5. Odbiorca traci prawo gwarancji, jeśli Odbiorca lub osoby działające w jego imieniu dokonają zmieszania dostarczonego przez Dostawcę produktu z produktem pochodzącym od innego producenta lub z innym produktem pochodzącym z placu budowy (np. dodaje dodatkową ilość wody do dostarczonego produktu).

6. Odbiorca traci prawo do gwarancji w przypadku niewłaściwej pielęgnacji betonu lub użytkowania betonu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia produktu zgodnego z Polską Normą lub inną wymienioną na dokumencie dostawy WZ. Dostawca gwarantuje Odbiorcy, że produkt wydany Odbiorcy jest w stanie wolnym od jakichkolwiek wad fizycznych oraz że będzie spełniać wszelkie kryteria, o których istnieniu Dostawca zapewniał Odbiorcę w dniu sprzedaży

8. Dostawca udziela gwarancji jakości na dostarczony produkt, a jego odpowiedzialność z tytułu tej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru produktu przez Odbiorcę i kończy po upływie okresu 12 miesięcy.

9. Odbiorca zobowiązuje się do ułożenia, zagęszczenia i pielęgnowania betonu zgodnie z normą powołaną, SST oraz PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”.

10. Dostawca jest zwolniony całkowicie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i jakości za dostarczony produkt, jeśli Odbiorca wiedząc o wadzie w chwili przyjęcia produktu, zgodził się na sprzedaż po cenie odpowiednio obniżonej.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W braku innych uzgodnień poczytuje się, że umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Strony mogą rozwiązać umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa może także zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia za obopólną zgodą.

3. Odbiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Jego danych osobowych przez Dostawcę. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości.

4. Dostawca nie wyraża zgody na używanie przez Odbiorcę słownych i/lub słowno-graficznych znaków produktowych Dostawcy, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę na piśmie.

5. Strony zgodnie oświadczają, iż w sytuacjach spornych bądź roszczeń wnikających z umowy będą w pierwszej kolejności dążyły do zawarcia porozumienia w trybie polubownym.

6. Wszelkie spory wynikające z umów w oparciu o OWS, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby zakładu lub oddziału Dostawcy, z którego wydano produkt lub Sąd Powszechny właściwy miejscowo wg miejsca spełnienia płatności z tytułu sprzedaży produktu, do którego Odbiorca zostanie przez Dostawcę wezwany.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWS i/lub Umowy Sprzedaży będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług (obowiązują od 01.10.2018 r.)